Kongresovo-administratívne centrum Pribinova ulica, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovanou činnosťou je výstavba administratívnej budovy s kongresovými halami s príslušnou technickou vybavenosťou a potrebným počtom parkovacích miest.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: FORESPO REALITY 9 a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50017594
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.07.2019
  Spracovateľ zámeru IVASO s.r.o.
  Text zámeru
  03.07.2019
  03.07.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  14.10.2019