Preskočit na obsah

Koncepcia vodnej politiky na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Stanoviť stratégiu, určiť ciele, opatrenia a nástroje na zabezpečenie ochrany vôd a na vode závislých ekosystémov, rozvoj vodných zdrojov na uspokojovanie potrieb spoločnosti.
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd
 • IČO Obstarávateľa: 42181810
 • Schvaľujúci orgán: Vláda Slovenskej republiky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  01.03.2021
  Oznámenie
  01.03.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  23.03.2021
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  23.03.2021

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  22.11.2021
  Spracovateľ správy o hodnotení Slovenská agentúra životného prostredia
  Text správy o hodnotení
  22.11.2021
  22.11.2021
  Verejné prerokovanie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, miestnosť č. 405 07.12.2021 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  28.01.2022