Preskočit na obsah

Kompostáreň bioodpadov Senica - zvýšenie kapacity

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena bude pozostávať z navýšenia kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov z aktuálnych 4 200 ton/rok na 9 200 ton/rok zhodnoteného odpadu s čím bude súvisieť aj potreba rozšírenie samotnej plochy kompostárne. Zmena kapacity navrhovanej činnosti je spätá s doplnením vytriedených zložiek komunálnych odpadov, ktoré prešli mechanicko-biologickou úpravou a sú vhodné do procesu zhodnocovania odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov „Kompostáreň bioodpadov Senica“.
 • Dotknutá obec: Senica (okres: Senica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vajanského 17, 90501 Senica
 • Navrhovateľ: Technické služby Senica a.s., Železničná 465/110, 905 01 Senica
 • IČO Navrhovateľa: 36228443
 • Povoľujúci orgán: Mesto Senica, OÚ Senica - OSZP, odb. pozemkový a lesný
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  18.09.2023
  Text oznámenia o zmene
  18.09.2023