Preskočit na obsah

KOMPLEX BÝVANIA A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, Saratovská ulica, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie polyfunkčných domov s plochami občianskej vybavenosti v parteri stavby, s príslušným parkovaním a plochami udržovanej zelene.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: ENNEL, s.r.o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, v zastúpení EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 44728930
 • Povoľujúci orgán: MČ- Dúbravka, stavebný úrad, OÚBA- odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  29.01.2018
  27.04.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.07.2018