KBZ, s.r.o., Zohor – zber a spracovanie starých vozidiel a spracovanie elektroodpadu

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovaného zámeru je nakladanie – zber, dočasné skladovanie a spracovanie starých vozidiel a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení v rozsahu zberu, dočasného zhromažďovania, skladovania, spracovania vrátane prepravy v rámci pred zhodnotením poprípade zneškodnením oprávnenou osobou.
 • Dotknutá obec: Zohor (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: KBZ, s.r.o., Karpatská 14, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36034509
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Malacky, MŽP SR
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.