Preskočit na obsah

Kanalizácia a ČOV - Žehra

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zbezpečiť enviromentálne vyhovujúci spôsob likvidácie splaškov vybudovaním novej splaškovej gravitačnej kanalizácie a novej ČOV, pre potreby čistenia týchto odvádzaných odpadových vôd, v obci Žehra.
 • Dotknutá obec: Žehra (okres: Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obec Žehra
 • IČO Navrhovateľa: 00329819
 • Povoľujúci orgán: OU Spišská Nová Ves
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Proeko, enviromentálne služby, Poprad
  Právoplatné rozhodnutie