Kanalizácia a ČOV obce Plaveč

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovaním novej ČOV zabezpečiť environmentálne vyhovujúci spôsob likvidácie splaškov.
 • Dotknutá obec: Plaveč (okres: Stará Ľubovňa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obec Plaveč
 • IČO Navrhovateľa: 00330116
 • Povoľujúci orgán: OÚ Stará Ľubovňa, Obec Plaveč
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.