Preskočit na obsah

K.ú. Selice - Energetické zhodnocovanie odpadov splyňovaním, s využitím energie v modernej poľnohospodárskej výrobe

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zariadenie na zhodnocovanie vybraných druhov odpadov formou splyňovania, má dva plazmové technologické celky - 2 x 1 MW, s následným energetickým využitím vznikajúceho syntézneho plynu po procese splyňovania odpadov .
 • Dotknutá obec: Selice (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Simply clean s.r.o., Krásna 1462/205, 924 01 Galanta
 • IČO Navrhovateľa: 45372314
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

  Obecný úrad Selice, stavebný úrad, Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.02.2016
  Spracovateľ zámeru Dagmar Várkolyová
  Text zámeru
  18.12.2015
  18.12.2015

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  01.04.2016
  Spracovateľ správy o hodnotení Dagmar Várkolyová
  Text správy o hodnotení
  01.04.2016

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  04.08.2016