Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah webových stránok Informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník

Južné mesto – Zóna AB1 – AB4, Bratislava – Petržalka

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom pripravovanej zmeny navrhovanej činnosti na základe rozpracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie je priestor časti zóny (územia, lokality) v správe o hodnotení označenej „B“ , v ktorom boli pôvodne navrhované objekty B1, B4, B6, B11 a B20.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: South City E, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 51914344
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.10.2018
  Text oznámenia o zmene
  22.10.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.03.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  25.04.2019