Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Južné mesto – Zóna AB1 – AB4, Bratislava – Petržalka

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom pripravovanej zmeny navrhovanej činnosti na základe rozpracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie je priestor časti zóny (územia, lokality) v správe o hodnotení označenej „B“ , v ktorom boli pôvodne navrhované objekty B1, B4, B6, B11 a B20.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: South City E, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 51914344
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.10.2018
  Text oznámenia o zmene
  22.10.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.03.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  25.04.2019