IPR EMO 44200 Systém spracovania kvapalných rádioaktívnych koncentrátov v JE Mochovce (JE EMO 1,2) - zmena

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Doplnenie, úpravy na zariadení, ktoré umožní spracovanie existujúcich KRAO tak, aby boli dosiahnuté nižšie limity pre uvoľňovanie rádioaktívnych látok do životného oproti súčasne platným uvoľňovacím limitom.
 • Dotknutá obec: Kalná nad Hronom, Nový Tekov (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24,
  820 07 Bratislava 27
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  12.06.2017
  Text oznámenia o zmene
  12.06.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.07.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  21.08.2017