IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie stavebných objektov EMO 12 SO 580/1-01, 580/1-02 a 580/1-03 Ventilátorové chladiace veže

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Realizáciou seizmického zodolnenia SO 580/1-01, 580/1-02 a 580/1-03 sa zabezpečí ich celková stabilita a zabezpečí sa bezporuchová prevádzka stavebných objektov počas a po zemetrasení a bezpečné prenesenie zaťaženia z nadzemných konštrukcií do základov.
 • Dotknutá obec: Kalná nad Hronom (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24,
  820 07 Bratislava 27
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  09.02.2017
  09.02.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  09.03.2017