IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku EMO 1,2 na novú hodnotu seizmického zaťaženia - SO 490/1-01 – Strojovňa I. HVDB

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhnuté technické opatrenia na zvýšenie seizmickej odolnosti nosnej konštrukcie objektu sa dotýkajú primárne pôvodne navrhnutých oceľových konštrukcií.
 • Dotknutá obec: Tlmače, Kalná nad Hronom, Veľký Ďur, Starý Tekov, Malé Kozmálovce, Čifáre, Nemčiňany, Nový Tekov (okresy: Levice, Nitra, Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská č. 27, P. O. BOX č. 24, 820 07 Bratislava 27;
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 166/52, 821 02 Bratislava;
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  01.08.2018
  Text oznámenia o zmene
  01.08.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  06.11.2018