Investičný podiel GO 2015 BL. 1,2 ENO B

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rekonštrukcii jestvujúcich blokov ENO B1 a 2 za účelom zníženia poruchovosti, predĺženia životnosti blokov a zníženia emisií na úroveň požadovanú smernicou EÚ č. 2010/75.
 • Dotknutá obec: Zemianske Kostoľany (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: SIŽP, IŽP Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.