Investície spojené s využitím biomasy (Poľnohospodárska bioplynová stanica)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je posúdenie vplyvu výstavby poľnohospodárskej bioplynovej stanice, ktorá bude situovaná na pozemkoch parc. č. 5/1, 15 v katastrálnom území Dubník - Veľká Tabuľa v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji. Zariadenie bude využívané spoločnosťou AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.. Zariadenie bude spĺňať legislatívou určené technické, materiálne, personálne a ekologické požiadavky.
 • Dotknutá obec: Dubník (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Nové Zámky
 • Navrhovateľ: AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. , 946 55 Dubník, časť Mikuláš 631
 • IČO Navrhovateľa: 36521094
 • Povoľujúci orgán: Obec Dubník
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.09.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Marián Záhumenský
  Text zámeru
  25.09.2018
  25.09.2018
  25.09.2018
  25.09.2018
  Prerušenie/zastavenie konania
  13.11.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  20.12.2018