Preskočit na obsah

Intenzifikácia výroby neželezných kovov

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 3.5 Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie