Intenzifikácia výrobnej jednotky Polypropylén 3

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom navrhovanej činnosti je úprava strojnotechnologického zariadenia na VJ Polypropylén 3 za účelom odstránenia úzkych miest vo výrobnom procese a tým zabezpečiť výrobnú kapacitu prevádzky na 300kt/8300h (36,15 t/h) polypropylénového granulátu pri požadovanom zložení produktového portfólia.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31322832
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.12.2017
  Text oznámenia o zmene
  21.12.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  09.11.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  18.01.2019