Preskočit na obsah

Intenzifikácia spracovania starých vozidiel

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie spracovaných starých vozidiel zo 100 ks (cca 102,5 t/rok) na 400 ks (cca 410 t/rok). Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie kapacity skladov.
 • Dotknutá obec: Oslany (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: AUTODIELY OSLANY s.r.o., Mierová 974, 972 47 Oslany
 • IČO Navrhovateľa: 51221420
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.04.2023
  Text oznámenia o zmene
  05.04.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.10.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  21.11.2023

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien