Intenzifikácia nakladania s odpadmi Veľké Orvište

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zvýšenie množstva zberaných a zhodnocovaných odpadov z elektrozariadení, zvýšenie množstva zhodnocovaných káblov, zvýšenie množstva zberaných/vykupovaných kovových odpadov, inovácia recyklačnej linky, inštalácia nového skladu EO, zmena typu drviča na zhodnocovanie odpadového skla z CRT TV obrazoviek a PC monitorov.
 • Dotknutá obec: Veľké Orvište (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: BOMAT s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 380
 • IČO Navrhovateľa: 36235288
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.11.2017
  Text oznámenia o zmene
  06.11.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.12.2017