Preskočit na obsah

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.2 Skládky odpadov na nebezpecný odpad
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie