Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť skládky pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, SO 019 Rekultivácia

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie