Preskočit na obsah

Integrálny sklad pre upravené RAO, inštitucionálne RAO a rádionuklidmi kontaminované materiály zachytené v SR

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.9 Zariadenia na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoreného jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste, ako bol vyprodukovaný
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti, v zmysle schválenej "Komplexnej stratégie nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v SR", je riešenie bezpečného skladovania upravených rádioaktívnych odpadov.
 • Dotknutá obec: Nižná, Žlkovce, Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Ratkovce (okresy: Piešťany, Hlohovec, Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Slovenské elektrárne a.s., Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35829052
 • Povoľujúci orgán: KÚ Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Energoprojekty, a.s.

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Energoprojekty a.s., Bratislava