IBV TRIANGEL – MALÉ BIELICE

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je individuálna bytová výstavba spojená s realizáciou pozemných komunikácií a rozvodov inžinierskych sietí. Účelom posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie je definovať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, porovnať pozitívne a negatívne vplyvy navrhovanej činnosti, definovať opatrenia, ktoré eliminujú / zmiernia vplyvy na životné prostredie alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia a získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
 • Dotknutá obec: Partizánske (okres: Partizánske)
 • Príslušný orgán: OkÚ Partizánske
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. SNP 151/6, 95801 Partizánske
 • Navrhovateľ: R.A.M. FAM. s.r.o., Sedmikrásková 2791, 955 01 Topoľčany 1
 • IČO Navrhovateľa: 36673561
 • Povoľujúci orgán: Mesto Partizánske, stavebný úrad, Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.01.2019
  Spracovateľ zámeru Ing. Arch. Marián Minarovič
  Text zámeru
  09.01.2019
  09.01.2019
  09.01.2019
  09.01.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  04.03.2019
  05.03.2019