Preskočit na obsah

IBV Pivovar

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom predkladaného zámeru je umiestnenie individuálnej bytovej výstavby a hromadnej bytovej výstavby v areáli bývalého pivovaru. Súčasťou výstavby je vybudovanie príslušnej infraštruktúry; komunikácie, vodovod, splašková kanalizácia, elektrická energia, zemný plyn a slaboprúdové rozvody a 493 parkovacích stojísk (nadzemné aj podzemné parkovanie).
 • Dotknutá obec: Martin (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Navrhovateľ: PEBYCO, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin
 • IČO Navrhovateľa: 52956687
 • Povoľujúci orgán: Mesto Martin, stavebný úrad a ŠFRB
  Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.02.2022
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o., Žilina
  Text zámeru
  01.02.2022
  01.02.2022
  01.02.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.05.2022