IBV Okrajová Bojnice – komunikácie, spevnené plochy, inžinierske siete

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vytvorenie podmienok pre rozšírenie bytového fondu prostredníctvom individuálnej výstavby 30 rodinných domov a 2 objektov občianskej vybavenosti s príslušnou infraštruktúrou.
 • Dotknutá obec: Bojnice (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: TATRA PRAVENEC REAL, spol. s r. o., Pravenec č. 271, 972 16 Pravenec
 • IČO Navrhovateľa: 44593139
 • Povoľujúci orgán: mesto Bojnice, OÚ Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.