Preskočit na obsah

IBV Markušovce

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je umiestnenie 20 rodinných domov, komunikácie a návrh technickej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, elektrické rozvody a rozvody verejného osvetlenia) v západnej časti katastra obce Markušovce.
 • Dotknutá obec: Markušovce, Lieskovany (okres: Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Spišská Nová Ves
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Markušovská cesta 1, 05201 Spišská Nová Ves
 • Navrhovateľ: PharmDr. Zuzana Marônková, Tasovice 41e, 671 25 Hodonice, Česká republika v zastúpení BINI BEATUS spol. s.r.o., Markušovská cesta 3254/22, 052 01 Spišská Nová Ves
 • IČO Navrhovateľa: 46245774
 • Povoľujúci orgán: Obec Markušovce
  OÚ SN - OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.09.2023
  Spracovateľ zámeru ENVEX GROUP s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice
  Text zámeru
  20.09.2023