IBV Hrby II

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: vybudovanie 155 (variant 1 a variant 1a) resp. 158 (variant 2 a variant 2a) novostavieb rodinných domov pre samostatné rodiny
 • Dotknutá obec: Gbeľany (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: MEERKS, a.s. Košice, Južná trieda 46, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36613177
 • Povoľujúci orgán: Obec Gbeľany, stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.04.2019
  Spracovateľ zámeru ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  03.04.2019