IBV a HBV Pác, k. ú. Pác

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom investora je vytvorenie novej obytnej zóny rodinných domov, bytových domov a občianskej vybavenosti, ktorá zvýši štandard kvality bývania obce Pác. Rodinné domy a bytové domy budú ponúkať nadpriemerný štandard, vlastnú oddychovú súkromnú zónu, dostatočný priestor na parkovanie a spoločné priestory v páse zelene.
 • Dotknutá obec: Cífer (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: OkÚ Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: STONE CULTURE spol. s r.o., Čerešňová 2/1400, 900 25 Chorvátsky Grob
 • IČO Navrhovateľa: 36656097
 • Povoľujúci orgán: Obec Cífer, OÚ Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Marek Hrušovský, Ateliér KM, s.r.o.
  Text zámeru
  16.05.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.08.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  19.10.2018