Preskočit na obsah

IBV Dvorníky Pod Ráblom I.

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovateľ rieši prvú etapu výstavby rodinných domov a parkovacích miest v k. ú. Dvorníky. Prvá etapa predstavuje 44 bytových jednotiek v rodinných domoch a 73 bytových jednotiek v bytových domoch a samostatne stojaci polyfunkčný objekt.
 • Dotknutá obec: Dvorníky (okres: Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Hlohovec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Jarmočná 3, 92001 Hlohovec
 • Navrhovateľ: Unico Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2/314, 821 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 45459584
 • Povoľujúci orgán: Obec Dovrníky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.05.2022
  25.05.2022
  25.05.2022
  Spracovateľ zámeru ENVIDEAL, s.r.o., Jaskovský rad 151, 831 01 Bratslava
  Text zámeru
  25.05.2022