IBV Doľany

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vytvoriť podmienky pre obytné územie v súlade s navrhovaným funkčným využitím územia podľa platného ÚPN-O Doľany. Predmetom je príprava obytného súboru pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, so zabezpečením dopravnej obsluhy a doplnením potrebného technického vybavenia územia.
 • Dotknutá obec: Doľany (okres: Levoča)
 • Príslušný orgán: OkÚ Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Navrhovateľ: Obec Doľany
 • IČO Navrhovateľa: 00329029
 • Povoľujúci orgán: Obec Doľany, OÚ LE-OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  05.09.2016
  Spracovateľ zámeru SLOVZEOLIT spol. s r.o.
  Text zámeru
  05.09.2016
  05.09.2016
  05.09.2016
  05.09.2016
  05.09.2016
  05.09.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  13.10.2016
  14.11.2016