Preskočit na obsah

IBV Blaumont Stráne

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vytvoriť podmienky pre obytné územie v súlade s platným územný plánom mesta Spišská Nová Ves. Predmetom je príprava obytného súboru pre realizáciu individuálnej a polyfunkčnej výstavby rodinných a polyfunkčných domov, so zabezpečením dopravnej obsluhy a doplnením potrebného technického vybavenia.
 • Dotknutá obec: Spišská Nová Ves (okres: Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Spišská Nová Ves
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Markušovská cesta 1, 05201 Spišská Nová Ves
 • Navrhovateľ: LH nut s.r.o., Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves
 • IČO Navrhovateľa: 51166445
 • Povoľujúci orgán: Mesto Spišská Nová Ves,
  OÚ Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie
  OÚ Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.04.2023
  Spracovateľ zámeru Ing. arch. Ján Pastiran, Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves, Ing. Ľubomír Stašík, 053 22 Jamník 179
  Text zámeru
  13.04.2023
  13.04.2023
  13.04.2023
  13.04.2023
  24.05.2023
  24.05.2023