I/66 Brezno – obchvat, II etapa, 1. úsek

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena spočíva v zrušení navrhovanej okružnej križovatky Kiepka, vrátane ramena križovatky na miestnu komunikáciu ul. Brezenská.
 • Dotknutá obec: Brezno (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest – Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 00003328
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor cestnej infraštruktúry, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  11.07.2018
  Text oznámenia o zmene
  11.07.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.09.2018
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  02.10.2018