I/64 - 1 etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: ucelom zameru je rekonstrukcia cesty I/64, ktorá pozostáva z cca 700 m dlheho useku cesty I/64, medzi pripravovanou stavbou priprava strategickeho parku Nitra faza 1 a existujucou mimourovnovou krizovatkou Topolcianksa na R1A v Nitre s dopravnym napojenim v krizovatke Sindolka.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36724530
 • Povoľujúci orgán: MDVaRR SR, OU NR
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.