Preskočit na obsah

Hroznový sad Bratislava, m. č. Rača

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je výstavba bytových domov a vytvorenie zázemia pre voľný čas v podobe komunitných, relaxačných a športových priestorov pre obyvateľov v mestskej časti Bratislava – Rača. Celkovo vznikne 8 objektov s označením A až H rešpektujúcich svahovitosť terénu. Štruktúru objektov je možné rozdeliť do troch celkov, ktoré vzájomne oddeľuje hlavná dopravná tepna.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Hroznový sad, s.r.o., Hraničná 24A, 821 05 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 53794524
 • Povoľujúci orgán: OUBA, MC RACA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru RNDr. Vladimír Žúbor
  Text zámeru
  20.12.2021
  20.12.2021
  20.12.2021
  27.04.2022
  23.06.2022