Preskočit na obsah

Hromadný garážový dom, Furdekova ul., Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie garážového domu s 2,5 nadzemnými a jedným polozapusteným podzemným podlažím s prislúchajúcimi prvkami dopravnej a technickej infraštruktúry a plochami zelene.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: AVP Park, s.r.o., Holíčska 19, 851 05 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47253240
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Petržalka, stavebný úrad,
  Okresný úrad Bratislava,OSŽP, odd. OP a VZ ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.10.2014
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava
  Text zámeru
  27.10.2014
  27.10.2014
  27.10.2014
  27.10.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  23.12.2014