Hospodársko - zberný dvor

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie a prevádzkovanie hospodársko – zberného dvora odpadov v obci Jasova
 • Dotknutá obec: Jasová (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Navrhovateľ: Obec Jasová
 • IČO Navrhovateľa: 00308935
 • Povoľujúci orgán: Obec Jasová
  Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Mgr. Erika Róžová
  Text zámeru
  27.05.2016
  27.05.2016
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  30.06.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  01.08.2016