Preskočit na obsah

Hospodárska budova sklad-zeleniny

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie skladových priestorov a priestorov na manipuláciu so zeleninou s možnosťou regulácie teploty. Navrhovaná činnosť je novou činnosťou, a pozostáva z vybudovania nového objektu so spevnenou prístupovou plochou.
 • Dotknutá obec: Senec (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Navrhovateľ: Černay Zdenek
 • IČO Navrhovateľa: 14056461
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad Senec, Okresný úrad Senec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.03.2021
  Spracovateľ zámeru Zdenek Černay, Slnečná 4, 903 01 Senec
  Text zámeru
  29.12.2020
  16.04.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.04.2021