Preskočit na obsah

Horúcovodný kotol plynový 20 MWt

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je inštalácia nového plynového horúcovodného kotla 20 MWt v jestvujúcom objekte č. súp. 2107 (kotolňa) v areáli spoločnosti TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. Uvedenou inštaláciou sa rieši náhrada fyzicky opotrebovaných, dožitých plynových balených kotlov s nižšou účinnosťou K11,K13 – výrobca ČKD Tatra Kolín - o výkone 2x 11,63 MWt za nový horúcovodný kotol s označením K14. Kotol bude slúžiť prioritne ako špičkový resp. záložný zdroj tepla s ročnou dobou prevádzky do 500 hod. v teplárenskom režime pre CZT v Považskej Bystrici v prípade vysokej požiadavky na dodávku tepla do CZT, alebo servisu resp. poruchy základného zdroja - paroplynového cyklu.
 • Dotknutá obec: Považská Bystrica (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Navrhovateľ: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka ul. 2160, 017 01 Považská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 36300683
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  07.07.2021
  Text oznámenia o zmene
  07.07.2021
  07.07.2021
  07.07.2021
  16.09.2021