Haniska – zariadenie na úpravu odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie zariadenia na zber a úpravu rôznych druhov odpadu.
 • Dotknutá obec: Haniska (okres: Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SIBIN s.r.o., Seňa 451, 044 58 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 46372571
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 042 78 Košice

  Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.05.2017
  Spracovateľ zámeru Ing. Jana Marcinková
  Text zámeru
  03.05.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  15.06.2017

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  02.05.2018