Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je výstavba novej haly na spracovanie a skladovanie zeleniny, ktorú si spoločnosť dopestuje na vlastných poliach v Kľúčovci a okolí. Technológia na spracovanie zeleniny bude premiestnená z existujúcej haly, ktorá nevyhovuje predovšetkým z priestorových dôvodov.
 • Dotknutá obec: Kľúčovec (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: CARROT SK, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 50878867
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.10.2019
  Text zámeru
  08.10.2019
  08.10.2019
  08.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.12.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  03.01.2020
  20.05.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  20.05.2020