GREEN PARK

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzka súboru objektov určených na bývanie a občiansku vybavenosť ako celistvého projektu, na ktorý v budúcnosti nadviaže urbanistická štruktúra navrhovaného celomestského centra – Petržalka.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: RV Development 3 s.r.o., Krížna 47, 811 07 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50164996
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.