Preskočit na obsah

GOLF RESORT SEDÍN – REKREAČNÝ AREÁL A AGROTURISTIKA

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je v riešenom území vybudovať areál rekreačného bývania, v podobe celoročne obývaných rekreačných domov a agroturistiky. V danej lokalite dôjde k úprave a preformovaniu bývalých ťažobných jám do objektu – vodnej plochy/jazera, okolo ktorého bude následne vybudovaná kompletná technická infraštruktúra a prístupové komunikácie ako príprava pre budúce rekreačné domy. Tie budú začlenené do okolitého prostredia pomocou rozsiahlejších sadových úprav. Poloha lokality zabezpečí kvalitnú rekreáciu v tichom prostredí v novonavrhovaných objektoch rekreačných domov, ktorých výstavba je v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou obce Veľké Úľany.
 • Dotknutá obec: Veľké Úľany (okres: Galanta)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Galanta Okresný úrad ŽP Galanta
 • Navrhovateľ: PMA SEDIN, s. r. o., Medená 10M, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
 • IČO Navrhovateľa: 53465652
 • Povoľujúci orgán: Obce Veľké Úľany, Hlavná 578/9, 925 22 Veľké Úľany,
  Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.02.2023
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o. Bratislava
  Text zámeru
  20.02.2023
  20.02.2023
  20.02.2023
  20.02.2023
  20.02.2023