Preskočit na obsah

GET H2 - Výroba zeleného vodíka elektrolýzou vody

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú urèené na výrobu...
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom realizácie navrhovanej činnosti je výstavba prevádzky na výrobu vodíka prostredníctvom elektrolýzy vody. V mieste navrhovanej prevádzky bude inštalovaná úplne nová technologická linka spĺňajúca požiadavky na environmentálne akceptovanú výrobu vodíka, kde zdroj elektrickej energie pochádza zo spaľovania biomasy. Jedná sa o inovatívnu technológiu, ktorá reflektuje snahu Slovenskej republiky ako aj EÚ preferovať alternatívne zdroje energie ako náhradu za konvenčné fosílne zdroje energie a palív s cieľom výrazného znižovania predovšetkým CO2 a ďalších tzv. skleníkových plynov, prispieť tak k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti a zároveň zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.
 • Dotknutá obec: Topoľčany (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: TeHO Topoľčany, s. r. o., Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany
 • IČO Navrhovateľa: 51858584
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava - stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.10.2021
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT, spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  29.10.2021
  29.10.2021
  29.10.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  03.02.2022