GEOREAL LAKÓPARK II–OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II LOKALITY G81 a G131 MESTA DUNAJSKÁ STREDA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: je výstavba obytnej zóny, vrátane príslušného napojenia na verejné rozvodné siete, s komunikáciu a so spevnenými a parkovacími plochami.
 • Dotknutá obec: Dunajská Streda (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: GEOREAL, a.s.,
 • IČO Navrhovateľa: 36242624
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.01.2020
  Text zámeru
  28.01.2020
  28.01.2020
  28.01.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.03.2020