Preskočit na obsah

GALVANIHO BUSINESS CENTRUM V

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie polyfunkčného objektu s prevažujúcou náplňou administratívy, doplnenou o občiansku vybavenosť v parteri a možnosťou parkovania v hromadných podzemných a nadzemných garážach a na povrchu terénu.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: GALVANIHO 5 s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47889926
 • Povoľujúci orgán: MÚ MČ Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske nám. č. 3, P. O. BOX č. 19 810 05 Bratislava 15
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.11.2016
  Spracovateľ zámeru SPEKO Šaľa,s.r.o., Diakovská 9, 927 01 Šaľa
  Text zámeru
  09.11.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  03.04.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení SPEKO Šaľa,s.r.o., Diakovská 9, 927 01 Šaľa
  Text správy o hodnotení
  03.04.2017
  03.04.2017

  Verejné prerokovanie

  Magistrát HM SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1 miestnost c. 107 27.04.2017 o 16:30

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.07.2017
  Právoplatné záverečné stanovisko
  21.03.2018