Galvanická linka č. 3

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.8 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie výrobných kapacít inštaláciou novej technologickej linky galvanických povrchových úprav v spojení so zmenou účelu jestvujúceho priestoru montážnej haly na výrobný priestor pre galvanické povrchové úpravy.
 • Dotknutá obec: Zvolen (okres: Zvolen)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Continental Automotives Systems Slovakia, s.r.o, Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen
 • IČO Navrhovateľa: 36633623
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru HW engineering s.r.o.
  Text zámeru
  13.12.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  14.02.2019