Preskočit na obsah

Fotovoltická elektráreň Rimavská Sobota

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu fotovoltickej elektrárne, ktorá je naplánovaná na pozemku o výmere približne 10,5 ha. Ide o stavbu plošného charakteru, pričom limitujúcim faktorom pri výbere lokality sú klimatické pomery a inžinierske siete – vysokonapäťové vedenie. Predmetom činnosti je ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie. Cieľom je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku. Navrhovaná technológia zabezpečí zmenu jednosmerného prúdu na striedavý prúd a ďalšie elektrické zložky. Vyprodukovaná elektrická energia bude prioritne dodávaná do verejnej distribučnej siete. Plošne najväčšiu časť budú zaberať fotovoltické panely osadené v radoch do série alebo paralelne, kábelové rozvody od radov panelov, ktoré budú smerovať k meničom a transformátorom, od ktorých je vedená vysoko-napäťová prípojka k stĺpu vysokého napätia verejnej distribučnej siete. Fotovoltická elektráreň bude vybavená zabezpečovacím systémom. Realizáciou investičného zámeru dôjde k vybudovaniu fotovoltického systému s predpokladaným inštalovaným výkonom 9,99 MW.
 • Dotknutá obec: Rimavská Sobota (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Navrhovateľ: Enery Slovakia s.r.o., Laurinská 18, 81101 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 537417
 • Povoľujúci orgán: Mesto Rimavská Sobota- stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.12.2022
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o., Mladých Budovateľov 2, 97411 Banská Bystrica
  Text zámeru
  19.12.2022
  19.12.2022
  19.12.2022
  19.12.2022
  19.12.2022
  19.12.2022
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  31.01.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.02.2023