Preskočit na obsah

Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 9.1 Odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly hlušiny s kapacitou
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba fotovoltickej elektrárne v mieste odkaliska Amerika II s vyvedením výkonu do jestvujúcej miestnej distribučnej siete, čím sa budú napĺňať ciele SR v oblasti zvyšovania podielov obnoviteľných zdrojov energie na celkovom množstve spotrebovanej energie. Súčasťou činnosti je aj rekultivácia odkaliska Amerika II ako príprava pre umiestnenie FV elektrárne.
 • Dotknutá obec: Trnovec nad Váhom, Šaľa, Močenok (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
 • IČO Navrhovateľa: 35826487
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
  Obec Trnovec nad Váhom 587, Stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom
  Obecný úrad Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.10.2022
  Spracovateľ zámeru Duslo, a. s.
  Text zámeru
  17.10.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  18.04.2023

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  13.07.2023
  Spracovateľ správy o hodnotení Duslo, a. s.
  Text správy o hodnotení
  13.07.2023
  13.07.2023

  Verejné prerokovanie

  v kongresovej sále na prízemí Mestského úradu v Šali, 17.08.2023 o 16:00
  v Miestnom kultúrnom stredisku Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 19, 14.08.2023 o 17:00
  v Spoločenskej sále obecného úradu v Močenku, na I. poschodí, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok 22.08.2023 o 16:00