Forum Business Center II., Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti „Forum Business Center II.“ sa týka západne položeného objektu a spočíva v zmenšení jeho rozsahu a to tak, že celková podlahová plocha sa zníži o ďalších 5459 m2 na 34 952 m2 a kapacita statickej dopravy o ďalších 88 stojísk na 736 stojísk.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Pressburg Urban Projects a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36859257
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava Ružinov
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.