Preskočit na obsah

Florian Offices

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba pozemnej stavby - administratívnej budovy s potrebným technickým zázemím a parkovacími miestami.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Florian Offices s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 51283301
 • Povoľujúci orgán: MČ Staré Mesto - Bratislava, OÚ BA OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.03.2019
  Spracovateľ zámeru Ing. Jozef Marko, CSc.
  Text zámeru
  08.03.2019
  01.07.2019