Farma Príbelce – chov hydiny

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhované zmeny v hale č.5 spočívajú v zmene počtu nosníc z pôvodne posúdených 50 750 nosníc na 59 220 nosníc, ďalej v zmene dispozície v časti zberu vajec a dočasného uskladnenia nevytriedených vajec, v zmene sklonu strechy z pôvodných 14 stupňov na 7 stupňov a v zmene výšky hrebeňa strechy z pôvodných 8,00 m na výšku 6,80 m.
 • Dotknutá obec: Príbelce (okres: Veľký Krtíš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš
 • IČO Navrhovateľa: 45538557
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova cesta, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.